در دومین روز ازهمایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی استان‌ها صورت گرفت؛ بحث و بررسی پیرامون قوانین و مقررات تبلیغات و آگهی‌های تبلیغاتی

دومین روز از همایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی استان‌ها،‌ به بحث و بررسی پیرامون قوانین، مقررات و آئین نامه‌های مرتبط با موضوع آگهی‌ها و تبلیغات و مرور مواد قانونی در این حوزه اختصاص یافت.
در این جلسه،‌ بخش‌هایی از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه فرهنگ عمومی و همچنین آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جلسه یاد شده دربخش اول با پرسش و پاسخ جمعی از کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی استان‌ها و بازخوانی و بررسی مواد قانونی در حوزه تبلیغات پایان یافت.


يكشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۲