اجرای طرح تحقیق و پژوهش از کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان البرز

     به گزارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، در راستای ساماندهی و رصد کانون های آگهی و تبلیغاتی، طرح تحقیق و پژوهش از کانون دراین استان آغاز شد.
   بنا بر این گزارش، موضوع این طرح در نودمین جلسه کمیته تبلیغات استان مطرح و به تصویت رسیده است. بر این اساس، از ابتدای آبان ماه و به صورت هفتگی ،‌کارشناسان اداره کل مذکور با اجرای دقیق طرح مصوب، از دفاتر کانون های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز بازدید خواهند کرد.

    نتایج پیش بینی شده برای اجرای این طرح عبارتند از؛ شناسایی کانون های آگهی و تبلیغاتی غیر مجاز، شناسایی کانون های فعال و غیر فعال، آگاهی از کانون هایی که اعتبار پروانه فعالیت آنها به پایان رسیده و نیز رسته بندی کانون های  استان.دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵