برگزاری هشتاد و نهمین جلسه کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور

هشتاد و نهمین جلسه کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور  روز سه شنبه 14 دی ماه 1395 با حضور دکتر انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران،مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران و با شرکت نمایندگانی از سازمان زیباسازی شهر تهران و نیروی انتظامی برگزار شد،

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی چگونگی  فعالیت شرکتهای تبلیغاتی خارجی در کشور به دلیل درخواستهای ارایه شده در این جلسه مطرح و مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفته شد  این موضوع توسط اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی و با همکاری سازمانهای ذیربط  و طی برگزاری نشست مشترک بررسی و نتایج آن در جلسات آتی مطرح شود.

گفتنی است در ابتدای این جلسه پیشنهاد حضور سایر مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در جلسات آتی کمیته مرکزی توسط دکتر حیدری مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی مطرح شد و این موضوع مورد موافقت کمیته قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی از مدیران کل مذکور دعوت به عمل آید.سه شنبه ۱۴ دى ۱۳۹۵