بازدید معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی از اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی:

معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی روز چهارشنبه  20 دی ماه به همراه تیمی از اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی بازدید کرد. 
چهارشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۶