95 مجوز کانون آگهی و تبلیغات در خراسان رضوی صادر شد

        95 مجوز کانون آگهی و تبلیغات در خراسان رضوی صادر شد
       مجوز 95 کانون آگهی و تبلیغات در استان خراسان رضوی درسال 1389 صادر شده است  که  از این تعداد 68 مجـوز در مشهد و 27 مجوز مربوط به شهرستانها می باشد. 
      گفتنی است برای صدور این مجوزها، 28 جلسه کمیته سازمان های تبلیغاتی دراین استان تشکیل شـده اســـت و با شروع به کار این کانونها، درحوزه تبلیغات 160 فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده اسـت و این در حالــــی است که صاحبان امتیاز 21 کانون آگهی و تبلیغات زن و صاحبان امتیاز ما بقــی کانونها مرد می باشند. قابل ذکر است که 37 مجوز کانون آگهی و تبلیغات در سال 89 دراین استان لغو شده است. 

 

 

 

ـ
چهارشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۰