کاربرگ ارائه طرح تابلو های تبلیغات محیطی

بسمه تعالی 

کانون های آگهی و تبلیغاتی و متقاضیانی که خواستار اجرای طرح تبلیغات محیطی می باشند، ضرورت دارد  نسبت به ارائه طرح های مربوطه از طریق کاربرگ ارائه طرح تابلوهای تبلیغات محیطی اقدام نمایند.

برای دانلود فرم  pdf کاربرگ ارائه طرح تابلو های تبلیغات محیطی   اینجا  کلیک کنید


برای دانلود فرم  word کاربرگ ارائه طرح تابلو های تبلیغات محیطی اینجا کلیک کنید