نخستین جلسه استانی اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه در مشهد برگزار شد

نخستین جلسه استانی اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه  روز پنج شنبه مورخ 13/5/90 در مشهد برگزار شد.
در این جلسه که تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی حضور داشتند ، سیدجواد جعفری، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اراده جمعی برای اجرای این قانون در استان گفت: مشهد به عنوان شهر آزمونه  ای (پایلوت) برای مبارزه با استفاده از اسامی بیگانه معرفی می شود تا با توجه به چند جلسه ای که پیش از این برگزار شده و در عمل نیز اتفاقات خوبی افتاده است، بتوانیم تجربیات مشهد را به دیگر شهرها منتقل کنیم.
گفتنی است در مرحله اول و در سال ۸۹ در این شهر  بالغ بر ۱۵۰۰نام از طرف گروه های کارشناسی، شناسایی شده است که با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی بالغ بر ۹۰درصد واحدهای صنفی که اسامی بیگانه را استفاده کرده بودند، تغییر نام دادند. در مشهد ۱۸۰هزار واحد صنفی وجود دارد که هریک به تنهایی می تواند بهترین مروج برای حفظ زبان فارسی باشد


سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰