تبلیغ و انتشار آکهی پیش فروش ساختمان در رسانه ها بدون اخذ مجوز ممنوع است

تبلیغ و انتشار آگهی پیش فروش ساختمان مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی است.

بنا بر اعلام دادستان کل کشور، وفق مواد 21 و 23 قانون پیش فروش ساختمان و مواد 19و 20 آیین نامه اجرایی آن، هرگونه تبلیغ و انتشار آگهی پیش فروش ساختمان، مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی است.

بر اساس این اعلام که با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و ضرور و زیان خریداران انجام گرفته، پیش فروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نماید به حبس از 91روز تا یکسال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم شده و مطبوعات و رسانه هایی که بدون اخذ مجوز مذکور از پیش فروشنده، اقدام به انتشار آگهی نمایند، مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.


دوشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸