تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

مقدمات برگزاری دومین همایش صنعت تبلیغات در ایران با بذل توجه به  نیاز یاد شده فراهم شده است. براساس فراخوانی که در تیرماه سال 80 در روزنامه های کثیرالانتشار درج شد ، تعداد 64 خلاصه مقاله به دبیرخانه همایش رسید و تا پایان شهریور ماه ، چهل و دو نفر موفق شدند اصل مقالات خود را به دبیرخانه ارسال کنند .
پس از انجام اقدامات لازم در دبیرخانه همایش ، مقالات دریافت و به هیأت داوران ارسال شد که در نهایت 23 مقاله در پنج محور فراخوان با نظر هیأت داوران برای چاپ در کتاب دومین همایش صنعت تبلیغات انتخاب شدند .
                                                                                                       نقل از مقدمه کتاب دومین همایش صنعت تبلیغات  

فهرست مطالب کتاب چنین است :
الف ) آسیب شناسی صنعت تبلیغات در ایران
ابعاد و آثار تبلیغات – تجزیه و تحلیل آثار مثبت و منفی تبلیغات/ احمد یحیایی ایله ای
بررسی برخی مسایل بازدارنده در تبلیغات تجاری فارسی و ارائه راهکارهای زبانشناختی / بتول
علی نژاد
آسیب شناسی صنعت تبلیغات در ایران و چند راهکار پیشنهادی / مهدی صادقی
آسیب شناسی صنعت تبلیغات در ایران ( مشکلات – راهکارها ) / محمد فرخ زاده
برخی از راهکارهای صنعت تبلیغات در ایران / فرشید به آذین
مشکلات ساختاری در نظام تبلیغاتی ایران / سید محمد ایرانمنش
ب) جایگاه تبلیغات در اقتصاد کشور
جایگاه تبلیغات در اقتصاد کشور / آذرخش صبری بقایی
نوآوری در تصویرسازی و معرفی جایگاه محصول در تبلیغات جهان / دکتر حمید رضا عریضی
تبلیغات بازرگانی : تبلیغات سیاسی همه جا حاضر / بهرام جبارلوی شبستری
جایگاه مؤسسات تبلیغاتی کشور پس از پیوستن ایران به نظام اقتصاد جهانی / کاظم سلیمانی و مریم جعفری
جایگاه تبلیغات در اقتصاد کشور / شهرزاد شیخی
آگهی ، تبلیغات و مطبوعات / احمد اسعدی
جایگاه تبلیغات در اقتصاد کشور / مریم فراهانی
ج ) نوآوری های صنعت تبلیغات در جهان
بازرایابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی / کامبیز حیدرزاده
الگوی جدید برای هدف گذاری برنامه های تبلیغاتی / دکتر رئوف رابطی
معرفی روش های متداول تبلیغات در اینترنت و مزایای آن / بهرام محمودی
تبلیغات در بستر جهانی شدن / حسن نصیری قیداری
نو آوری های صنعت تبلیغات در جهان / محمد و مهدی خلج
روند تکوین وسایل تبلیغاتی از آغاز تا کنون و تکنیک های به کارگیری آنها ( انتخاب رسانه در تبلیغات تجاری ) / داود زارعیان
نوآوری های صنعت تبلیغاتدر جهان / جواد کامیابی
د) تبلیغات و فرهنگ
تبلیغات ، مخاطب پژوهی و اثر بخشی  / سید شهاب سید محسنی
ارزش های فرهنگی و سبک زندگی در تبلیغات تجاری – تلویزیونی / سعید موسوی
بررسی ساختارهای کلامی متون تبلیغات تجاری فارسی / سید محمد تقی طیب