تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

عنوان نشریه: تبلیغات
نشریه تخصصی اطلاع رسانی، آموزشی و تحلیلی
مدیر مسؤل: مسعود باشنگ
صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های تبلغاتی ایران
موضوع: آموزشی، پژوهشی، تحلیلی
ترتیب انتشار: ماهنامه
تاریخ صدور مجوز: 1/10/82
تلفن تماس:88713711 -88719115   -021  
نشانی پستی: تهران- خیابان ولیعصر- خیابان فتحی شقاقی-تقاطع خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- ساختمان شماره 4- طبقه اول- واحد 13  
نشانی اینترنتی: wwwiaaa.ir *  info@iaaa.ir
قیمت: 20000 ریال
شورای سیاستگذاری: مسعود باشنگ، ساعد جنابی زاویه، حسن احمدی، محمد هاشم مطلق، کاظم پولاد زاده، دکتر محمود دهقان طرازجانی، معصومه حصاری
شرح محتوا:
این نشریه تمام رنگی  از قسمت های مختلفی از جمله: مقاله، مصاحبه و معرفی کتاب تشکیل شده است.  
در بخش مقالات هر شماره، مسائل روز مربوط به مبحث تبلیغات بررسی می شود و از اساتید مطرح در حوزه تبلیغات مقالاتی مفید و کاربردی درج  می شود.
بخش معرفی کتاب در هر شماره به معرفی جدیدترین کتب چاپ شده حوزه تبلغات  و بازاریابی و مباحث روانشناسی مربوط به این حوزه می پردازد.
در بخش مصاحبه نیزمباحث چالشی حوزه تبلیغات بررسی می شود.
تاکنون 17 شماره از این نشریه به چاپ رسیده است.