تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

عنوان: مدیریت ارتباطات
موضوع: تحلیلی، آموزشی، اطلاع رسانی
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: امیر عباس تقی پور
تاریخ صدور مجوز:11/8/88
ترتیب انتشار: ماهنامه
گستره توزیع: سراسری
قیمت:30000ریال
نشانی الکترونیکی:info@cmmagazine.ir
نشانی پستی: تهران،صندوق پستی: 14155-7773
تلفن تماس:88913365


شرح محتوا:
این ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی دارای شش بخش مجزا ست. این بخش ها  شامل: تحلیل ماه، گفتگوی ویژه،  گفت و گو، مدیریت ارتباطات سیاسی، مدیریت ارتباطات اقتصادی و روابط عمومی است.
این نشریه در بخش تحلیل ماه دو قسمت مجزا دارد که قسمت اول شامل تحلیل و بررسی مسائل سیاسی روز با رویکرد ارتباطات است  و قسمت دوم  با عنوان  دیدگاه،  به ارائه مطالبی مرتبط با روابط عمومی ها یا حوزه های دیگر ارتباطات که توسط صاحب نظران این حوزه عرضه می شود، اختصاص دارد..
گفتگوی ویژه معمولا به سراغ اشخاص مطرح در حوزه سیاست می رود و در حوزه های مختلف مرتبط با ارتباطات به بحث و تبادل نظر می نشیند . این گفتگو ها و  روند مباحث ارائه شده پویا و کاربردی است و ریشه در تجربه عملی افراد مورد نظر در عرصه های مخلف اجرایی و سیاسی دارد.
در بخش گفتگو ،  محور بحث بر مبنای مصاحبه بنا شده است که مخاطبان آن  افراد مختلف از طیف های مختلف هستند از جمله سیاستمداران ایرانی، تجار و بازرگانان و.....، که در آن موضوعی مرتبط با یکی از حوزه های ارتباطات مطرح و بررسی می شود.
در قسمت مدیریت ارتباطات سیاسی این نشریه به بررسی یکی از کلیدواژه های علم ارتباطات  مباحث مرتبط ، تاریخچه  و بررسی مصادیق عینی آن می پردازد.  
 همچنین در این بخش معرفی کتاب، مشاهیر رسانه، رسانه، مباحث روانشناسی و مقالات علمی مرتبط با مبحث ارتباطات دیده می شود.
بخش  مدیریت ارتباطات اقتصادی این نشریه، شامل دیدگاه های مختلف کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی است که به بررسی مسائل و چالش های این عرصه می پردازد.
در قسمت روابط عمومی نیز، مباحث مرتبط بادانش و مسائل  مختلف روابط عمومی ها و  کلیدواژه های سیاسی  و ارتباط این مباحث با همدیگر، از نظر اساتید وکارشناسان مختلف بررسی می شود.