تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

« نظریه پردازان علوم ارتباطات، تبلیغات تجاری را شکلی از ارتباطات کنترل شده می‌دانند که می‌کوشد با استفاده از انواع راهبردها و شیوه‌های جذاب، ‌مخاطبان را مجاب سازد تا نسبت به خرید کالایی خاص یا بهره‌گیری از خدماتی معین تصمیم‌گیری کنند.»
این تعریفی از تبلیغات تجاری است که مترجم کتاب «روانشناسی تبلیغات تجاری» در ابتدای این کتاب ارائه داده است. کتاب «روانشناسی تبلیغات تجاری» از منظر روان‌شناختی و بر پایه تحقیقاتی که نویسنده آن یعنی مارکس ساترلند انجام داده است، ‌سعی دارد با تبیین ساز و کارهای ذهنی تبلیغات، ‌پرده از رمز و رازهایی بردارد که تاکنون پیرامون تبلیغات کشیده شده است.
مارکس ساترلند،‌ در کتاب خود، پرده از رمز و راز تأثیرات تبلیغات برمی‌دارد و برخی از ساز و کارهای رواشناختی بنیادین آن را توصیف می‌کند. وی در این کتاب می‌کوشد که قدرت واقعی تبلیغات و آنچه «نمی‌تواند» انجام دهد را با زبانی نسبتاً ساده بازگو کند.
کتاب «رواشناسی تبلیغات تجاری» 26 فصل دارد که این فصول به دو بخش کلی تقسیم شده‌اند. بخش اول به این سوال پاسخ می‌دهد که: «چرا تبلیغ تجاری مدت‌های مدیدی است که همچنان به عنوان یک راز باقی مانده است؟» و بخش دوم نیز با عنوان «آنچه عمل می‌کند و آنچه عمل نمی‌کند و چرایی آن» در برگیرنده 17 فصل از 26 فصل این کتاب است.
تأثیرگذاری بر افراد،‌ تصور و واقعیت، ‌همرأیی، ‌نمادهای خاموش و مظاهر شناسایی،‌ واقعیت مجازی یا واقعیت نمایی،‌ محدودیت‌های تبلیغات،‌ وقتی تبلیغ را متوقف می‌کنید چه روی می‌دهد؟، یادگیری استفاده از آگهی‌های تلویزیونی 15 ثانیه‌ای، ‌تبلیغات فصلی،‌حداکثر کردن اثر بخشی تبلیغ، ‌اندازه‌گیری آثار تبلیغ در حافظه و خرید شناسی ذهن، بخشی از مهم‌ترین عناوین فصول این کتاب به شمار می‌روند.
انتشارات مبلغان «رواشناسی تبلیغات تجاری» را با ترجمه سینا قربانلو در 300 صفحه منتشر کرده است که به گفته بسیاری از اساتید بازاریابی و تبلیغات، این تألیف یکی از منابع مهم برای دریافت اطلاعات مناسب و کاربردی در این حوزه محسوب می‌شود.