تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات


مطالعه و تحقیق درباره استعاره‌های تبلیغاتی، موضوعی است که شاید برای علاقمندان به حوزه تبلیغات و آگهی بازرگانی امری کاربردی باشد.
تعریف و اثبات «استعاره‌های تصویری» می‌تواند تحلیل و تشریح نظریه استعاره‌های تبلیغاتی را به عنوان پدیده‌ای شناختی و ادراکی سهولت بخشد. به این منظور چارلز فورس ویل به نگارش کتابی با عنوان «استعاره‌های تصویری در آگهی‌های بازرگانی» اهتمام ورزیده است که این کتاب با ترجمه لیلی کافی و از سوی اداره کل پژوهش و آموزش سیما در سال 1387 منتشر شد.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: "وقتی شیوه استعاره در کار است و نقاشی معنای استعاری می‌یابد، حتماً چیزی وجود دارد که به واسطه وجودش، نقاشی به یک استعاره تبدیل می‌شود؛ به دیگر سخن، حتماً چیزی وجود دارد که نقاشی، آن را استعاری کرده است. همیشه این یک شی است که در نقاشی به صورت استعاری درمی‌آید... استعاره ما را دعوت می‌کند تا مفهوم «بدن» را در چارچوب مفهوم «نقاشی» بفهمیم نه برعکس... هدف استعاره زبانی و استعاره تصویری، قرار دادن آن‌چه به صورت استعاری در می‌آید در منظری جدید است."
این کتاب در 7 فصل تألیف شده است که عناوین این فصول به ترتیب عبارتند از:‌ "نظریه تعاملی مکس بلک در مورد استعاره"،‌ "مقدمه‌ای بر نظریه استعاره تصویری"، "آگهی‌های بازرگانی"، "فرستنده و گیرنده پیام در پیام بازرگانی"، "استعاره تصویری در آگهی‌ها و تابلوهای بازرگانی مطالعات موردی"، "واکنش‌های فردی به سه تابلوی آگهی بازرگانی IBM" و "ملاحظات پایانی".
در فصل پایانی این کتاب به طور خلاصه به راه‌ها و روش‌هایی اشاره می‌شود که مباحث کتاب در آن‌ها می‌تواند منجر به پیدایش تحقیقات و پژوهش بعدی در خصوص مسایل مرتبط با استعاره تصویری،‌ روابط میان کلام و تصویر، آگهی‌ها و دیگر مَجازهای تصویری شود.