تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

پروفسور ارجان چادهوری در کتاب «هیجان و منطق در رفتار مصرف‌کننده» تحقیقی جامع در مورد  نقش کلیدی هیجان در روند پیشرفت امور اقتصادی ارائه می‌دهد. این کتاب روابط پیچیده بین هیجان، منطق و رفتار مصرف‌کننده یک کالا یا خدمات، نسبت آن‌ها و نیز رابطه هیجان و منطق با دیگر مباحث مهم مانند مشارکت، یادگیری و ریسک متصور شده و اعتماد را توصیف می‌کند.
کتاب یاد شده در 9 فصل عناوینی همچون «هیجان و منطق»، «شکل گیری نگرش»، «درگیری ذهنی»، «نظریه‌های یادگیری»، «شخصیت و خود»، «ریسک»، «اعتماد و تعهد» و «ارزش» را تشریح و توصیف می‌کند.
کامبیز حیدرزاده مترجم کتاب «هیجان و منطق در رفتار مصرف کننده» در بخشی از پیش گفتار می‌نویسد: «موضوع این پژوهش در حوزه علوم رفتاری «انسان» است؛ حال آن که در علوم دقیقه یا علوم تجربی یا فیزیکی، موضوع پژوهش، «ماده» است. علوم رفتاری با محوریت انسان به صورت فلسفی از قدیم‌ترین زمان‌ها وجود داشته، ولی صورت دانشگاهی آن دیرخیزتر و متأخر است... مشکل بشر هیچ گاه این نبوده که چگونه افکار نو و خلاق را بیاموزد، زیرا آموختن از نیازهای اولیه‌ی آدمی است. مشکل اصلی او این است که چگونه کهنه‌ها را فراموش کند.»
این کتاب سعی دارد برخی از علل احساسی و منطقی انتخاب محصول از طرف مصرف‌کنندگان و چگونگی  پردازش پیام‌های تبلیغاتی از سوی آنان را توضیح دهد. همچنین نشان می‌دهد که چگونه این نیروهای انگیزشی بر بخش‌های مختلف بازاریابی، مانند میزان وفاداری به نشان تجاری، سهم از بازار و حاشیه‌ی امنیت فروش بالاتر تأثیر می گذارند.
گفتنی است، بر اساس توصیف مترجم، کتاب به گونه‌ای از تحقیقات اصولی دانشگاهی بهره می‌گیرد که هم برای متخصصان و هم برای دانشجویان قابل فهم خواهد بود.