گزارش تصویری اولین جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره بین المللی برترین های تبلیغات ایران