تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

گفتگوی ویژه در بخش آموزش

مقدمه:
در اثر تغییرات سریع و شتاب زده و مکرر فن آوری و علوم، مشاغل و  وظایف نیروهای انسانی در سازمان ها به ناچار متحول شده و تغییر می کند. به عبارت دیگر، کارکنان سازمان ها نقش هایی فراتر از انجام وظایف و فعالیت های روزمره و اصلی خود برعهده دارند و لازم است با توجه به شرایط متغیر و پویای محیطی، راهبری و هدایت برخی از امور و فعالیتهایی را که به فراخور مقتضیات جدید زمانی، نیازمند بازسازی و توسعه است، را با تغییرات حادث شده در محیط کار هماهنگ و سازگار نمایند.
 در کشور ما نیز نبود هماهنگی و هم خوانی کامل نظام آموزشی رسمی با نیاز و انتظارات بخش صنعت و خدمات و عدم پرورش نیروی انسانی برخوردار از مهارت ها، دانش و نگرش های کاربردی ومورد نیاز، ضرورت سرمایه گذاری سازمان ها و نهاد ها و آموزش نیروی انسانی را دوچندان می کند.
به ویژه آنکه این نیروی انسانی در عرصه نه چندان با قدمتی نظیر" صنعت تبلیغات" مشاغل باشد. آموزش در این بخش و بررسی وضعیت این مقوله حیاتی برای دوام و بقای این صنعت، موضوعی است که در این مجال به سراغ آن رفته ایم تا با انعکاس نظرات و دیدگاه های افراد صاحب فکر و نظریه پرداز و طرح مسائل، کمبودها و نارسایی های بخش آموزش، راهکارهای بهبود و توسعه روند رو به رشد "تبلیغات" در کشور را به نحوی که از نظر گرامی تان می گذرد، مرور کنیم:   


  صفحه 1 از 1 | [1]