دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   ملکه دانات (28/3/91)   بیگانه   -----      
2   ملوران   بیگانه   ----- 2391   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
3   ملورین   بیگانه   ----- 627 - 1780   ۰۹ مهر ۱۳۹۷    
4   ملورین (25/1/94) و ترکیب های ملورین طلایی خاورمیانه و ملورین طلایی پارسیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
5   ملیس   بیگانه   -----      
6   ملیسا (7/11/93)   بیگانه   -----      
7   ملینا   بیگانه   -----      
8   ممو (16/12/91)   بیگانه   -----      
9   منا بنای انجدان (20/4/94) ترکیب منا بنای انجدان فارسی نیست   بیگانه   -----      
10   منالی   بیگانه   ----- 2661   ۱۱ آبان ۱۳۹۵    
11   منچولباف   بیگانه   -----      
12   مندو سبک نور نوین   بیگانه   منداب 3174   ۰۵ دى ۱۳۹۵   در ترکیب مندو سبک نور نوین واژه مندو تایید نمی شود متقاضی در صورت تمایل می تواند از منداب استفاده کند  
13   منسا   بیگانه   کوه میز 4503   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴   واژه منسا فارسی نیست نام این صورت فلکی در فارسی کوه میز است  
14   منو لاک   بیگانه   ----- 2985   ۰۸ آبان ۱۳۹۶    
15   مواد پلیمری هاور   بیگانه   بَسپار 495   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب مواد پلیمری هاور فارسی نیست در برابر پلیمر ( polymer) بسپار به تصویب رسیده است  
16   موبایل تتا   بیگانه   -----      
17   موبیل   بیگانه   ----- 1106   ۱۹ تير ۱۳۹۷   واژه موبیل و ترکیب اکسون موبیل فارسی نیست .  
18   موتوسل   بیگانه   -----      
19   موتیف   بیگانه   انگاره - بن مایه 3996   ۰۶ اسفند ۱۳۹۶   واژه موتیف فارسی نیست در برابر این واژه معادل های انگاره - بن مایه - نقش مایه به کار رفته است  
20   مود   بیگانه   -----      
21   مورگانیت (6/2/93)   بیگانه   -----      
22   موژین   بیگانه   ----- 4570   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
23   موسیلن   بیگانه   ----- 1926   ۰۱ مهر ۱۳۹۶    
24   موک کارلو   بیگانه   -----      
25   موکا   بیگانه   -----      
26   موکات   بیگانه   -----      
27   موکاد   بیگانه   -----      
28   موکارلو   بیگانه   -----      
29   موکارلو   بیگانه   -----      
30   مون کیتا   بیگانه   ----- 3061   ۲۸ بهمن ۱۳۹۷    
31   موناکو کیش   بیگانه   ----- 1937   ۰۱ شهريور ۱۳۹۵    
32   موند (1/3/86)   بیگانه   -----      
33   موند ریان آرون (11/9/93) و ترکیب ماندی آرون تجارت و ماندی آرون و موند ریان رسا فارسی نیست   بیگانه   -----      
34   مونیس   بیگانه   ----- 2320   ۰۳ آذر ۱۳۹۷    
35   مونیکا (16/11/91)   بیگانه   -----      
36   مه تیسا (17/2/91)   بیگانه   -----      
37   مه م وزین خوش تام (24/4/94) مم وزین خوش طعم و مه م وزین بریان و مم وزین بریان فارسی نیست   بیگانه   -----      
38   مهراس (5/7/91)   بیگانه   -----      
39   مهندسی اسرولا ایرانیان (28/11/93)   بیگانه   -----      
40   مهندسی اش و ایز   بیگانه   ----- 767   ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های مهندسی اش و ایز و فنی مهندسی اشو ایز فارسی نیست  
41   مهندسی بازرگانی آسیا مارتول (20/4/94)   بیگانه   -----      
42   مهندسی بازرگانی گلاس سام   بیگانه   -----      
43   مهندسی بازرگانی گلاس فام   بیگانه   -----      
44   مهندسی بازرگانی لوبیران   بیگانه   ----- 3085   ۲۸ آذر ۱۳۹۵    
45   مهندسی بجر پارس الوند   بیگانه   ----- 4428   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴   ترکیب مهندسی بجر پارس البرز هم فارسی نیست  
46   مهندسی پارس ژیکال   بیگانه   ----- 1585   ۱۷ مرداد ۱۳۹۶   واژه ژیکال فارسی نیست  
47   مهندسی پالکر   بیگانه   -----      
48   مهندسی تیدا پاراکس پرشیا   بیگانه   -----      
49   مهندسی چیکو ایرانیان (28/11/93)   بیگانه   -----      
50   مهندسی داپیل   بیگانه   ----- 3765   ۲۶ بهمن ۱۳۹۵   واژه داپیل فارسی نیست  
51   مهندسی سلامت مکمن   بیگانه   ----- 887   ۰۸ خرداد ۱۳۹۶   ترکیب های مهندسی سلامت مکمن و مهندسی مکمن پاد فارسی نیست به دلیل شباهت به نام هایی چون مک دونالد تایید نمی شود  
52   مهندسی شبکه ارتباطات سیدا   بیگانه   ----- 1527   ۱۱ مرداد ۱۳۹۶   در ترکیب های شبکه گستر سیدا و سیدا پردازش واژه سیدا فارسی نیست  
53   مهندسی کار پیل   بیگانه   ----- 27258   ۱۸ آبان ۱۳۹۵    
54   مهندسی لایچی ایرانیان (28/11/93)   بیگانه   -----      
55   مهندسی مشاور بند نایند ند   بیگانه   -----      
56   مهندسی مواد بالک وتوس   بیگانه   ----- 727   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵   ترکیب های مهندسی مواد بالک وتوس و خدمات مهندسی بالک امین فارسی نیست  
57   مهندسی و بازرگانی دنگ شو شریف (24/4/94) و مهندسی و بازرگانی دنگ شو پارس و مهندسی و بازرگانی دنگ شو بهسو و مهندسی بازرگانی دنگ شو تدبیر فارسی نیست   بیگانه   -----      
58   مهندسی و کارآفرینی استیر (3/7/89)   بیگانه   -----      
59   مهندسین مشاور پارمود   بیگانه   ----- 1911   ۱۷ مهر ۱۳۹۷   واژه پارمود فارسی نیست .  
60   مهندسین مشاور پترو کیپ انرژی   بیگانه   ----- 497   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب های مهندسین مشاور پترو کیپ انرژی و مهندسین مشاور پترو انرژی کیپ فارسی نیست  
61   مهندسین مشاور پکا کاراندیش   بیگانه   ----- 1886   ۲۹ شهريور ۱۳۹۶   واژه پکا فارسی نیست  
62   مهندسین مشاور توسعه انرژی کیپ   بیگانه   ----- 496   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب مهندسین مشاور توسعه انرژی کیپ ترکیب بی معنی است  
63   مهندسین مشاور کرو موند (1/3/86)   بیگانه   -----      
64   مهندسین مشاور مانثرا   بیگانه   -----      
65   مهندسین مشاور مانسرا   بیگانه   -----      
66   مهوک (31/1/93) و ترکیب مهوک غرب فارسی نیست در صورت تمایل متقاضی می تواند از ماهوک استفاده کند   بیگانه   -----      
67   می نیون (17/6/93)   بیگانه   -----      
68   میترایسم   بیگانه   ----- 471   ۰۶ خرداد ۱۳۹۷    
69   میتره   بیگانه   میترا 2449   ۲۵ مهر ۱۳۹۵   واژه میتره فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از میترا استفاده کند  
70   میتو متاع   بیگانه   -----      
71   میثر   بیگانه   ----- 2514   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
72   میجی موزی   بیگانه   -----      
73   میداس (7/10/92)   بیگانه   -----      
74   میدیا (10/7/91)   بیگانه   -----      
75   میدیا (media) صورت جمع مدیوم   بیگانه   -----      
76   میدیارم   بیگانه   -----      
77   میراژ   بیگانه   -----      
78   میرال   بیگانه   -----      
79   میس بی   بیگانه   ----- 817   ۰۳ خرداد ۱۳۹۶    
80   میشکا   بیگانه   -----      
81   میشن   بیگانه   ----- 2717   ۱۸ دى ۱۳۹۷   از آنجا که شهرت این روستا در ملایر به اندازه ای نیست که مانع از اشتباه این لفظ با میشن به معنی ماموریت شود تایید نمی شود .  
82   میکا   بیگانه   ----- 2369   ۲۲ شهريور ۱۳۹۴    
83   میکا الکترونیک   بیگانه   -----      
84   میکرو نخ (11/9/93)   بیگانه   -----      
85   میکرولب   بیگانه   -----      
86   میلانو (4/7/89   بیگانه   -----      
87   میلیونا (27/6/92)   بیگانه   -----      
88   میناز (5/8/87)   بیگانه   -----      
89   مینل   بیگانه   ----- 4127   ۲۰ اسفند ۱۳۹۶    
90   مینوس (31/3/91)   بیگانه   -----      
91   مینیاتور   بیگانه   -----      
92   مینیمم   بیگانه   ----- 2610   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
93   میو   بیگانه   ----- 38   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
94   نِلا (9/5/92)   بیگانه   -----      
95   نائیریکا   بیگانه   -----      
96   نابیوس   بیگانه   -----      
97   ناپلازا (11/9/93)   بیگانه   -----      
98   ناتا   بیگانه   -----      
99   ناتالیو (17/6/93) و ترکیب پترو ناتالیو و پترو ناتالیو آسیا فارسی نیست   بیگانه   -----      
100   ناتل تو   بیگانه   ----- 1868   ۲۵ مرداد ۱۳۹۵    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  > >>
صفحه 31 از 35