دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   سوری نو   بیگانه   ----- 3407   ۲۹ آذر ۱۳۹۶    
2   سورین (17/12/92)   بیگانه   -----      
3   سورین ترید   بیگانه   ----- 3331   ۲۱ آذر ۱۳۹۶    
4   سورینت (13/11/93)   بیگانه   -----      
5   سوژا   بیگانه   ----- 4247   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
6   سوژه کهن قرن (سوژه )   بیگانه   -----      
7   سوسا (27/8/93)   بیگانه   -----      
8   سوشیانت   بیگانه   -----      
9   سوشیانس   بیگانه   -----      
10   سوفرای تیرازیس فارس   بیگانه   ----- 3875   ۰۷ اسفند ۱۳۹۵   ترکیب های سوفرای تیرازیس فارس و سوفرا فراز تیرازیس فارسی نیست  
11   سوفیا (17/6/93)   بیگانه   -----      
12   سوفیه   بیگانه   ----- 4568   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
13   سوکام آریا سان   بیگانه   ----- 233   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
14   سول   بیگانه   ----- 1355   ۱۷ مرداد ۱۳۹۷    
15   سول شن ایرانیان   بیگانه   -----      
16   سول شن تجارت   بیگانه   -----      
17   سولاریز   بیگانه   -----      
18   سولیکو   بیگانه   -----      
19   سوما (16/12/91)   بیگانه   -----      
20   سومیا   بیگانه   -----      
21   سومینا   بیگانه   ----- 3938   ۳۰ بهمن ۱۳۹۶    
22   سونا   بیگانه   -----      
23   سونر   بیگانه   ----- 2789   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
24   سونیا   بیگانه   -----      
25   سونیر (9/12/93)   بیگانه   -----      
26   سونیکا (28/12/92)   بیگانه   -----      
27   سوین   بیگانه   -----      
28   سی برد (20/4/94) و سی برد محاسب و سی برد آریا و سی برد پاسارگاد و سی برد محاسب آریا فارسی نیست   بیگانه   -----      
29   سی بل (10/4/91)   بیگانه   -----      
30   سی پی یو (spu) تلفظ این نام انگلیسی است علاوه برآن این محل دراستان گیلان نیست ومردم خراسان شمالی با این نام آشنایی ندارند(4/11/91)   بیگانه   -----      
31   سی توپک سحر (5/8/87)   بیگانه   -----      
32   سی سان (28/10/92)   بیگانه   -----      
33   سی سی (17/6/93)   بیگانه   -----      
34   سی کام   بیگانه   -----      
35   سی کوک   بیگانه   ----- 2739   ۱۹ آبان ۱۳۹۵    
36   سی لند کنترل (21/9/91) فرهنگستان سی گل کنترل را پیشنهاد می دهد کنترل نیزبا توجه به جنبه بین المللی بودن پذیرفتنی است   بیگانه   -----      
37   سی لی کا   بیگانه   ----- 3356   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
38   سیپورا   بیگانه   صفورا 3015   ۲۴ بهمن ۱۳۹۷   واژه سیپورا فارسی نیست ولی می توانند از صورت رایج آن در زبان فارسی یعنی صفورا استفاده کنند.  
39   سیتا   بیگانه   ----- 4939   ۳۰ بهمن ۱۳۹۶    
40   سیترا   بیگانه   -----      
41   سیترین (8/12/91)   بیگانه   -----      
42   سیتی سنتر (28/10/93) معادل فارسی آن قلب شهر پیشنهاد می شود   بیگانه   -----      
43   سیدا   بیگانه   ----- 1002   ۲۳ خرداد ۱۳۹۶   سیدا فارسی نیست علاوه بر آن در زبان فرانسه سیدا نام بیماری ایدز است  
44   سیزال (8/9/93)   بیگانه   -----      
45   سیزه (3/7/89)   بیگانه   -----      
46   سیستک (7/11/93)   بیگانه   -----      
47   سیستم ایمنی شابرن   بیگانه   سامانه ایمنی شابرن 501   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب سیستم ایمنی شابرن واژه سیستم فارسی نیست متقاضی می تواند از سامانه ایمنی شابرن استفاده کند  
48   سیستو   بیگانه   -----      
49   سیسو   بیگانه   -----      
50   سیسیکام   بیگانه   -----      
51   سیسیلی   بیگانه   -----      
52   سیفور (4/6/93)   بیگانه   -----      
53   سیکلت   بیگانه   -----      
54   سیکلمه   بیگانه   -----      
55   سیگنال   بیگانه   ----- 2609   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
56   سیل وا (24/2/92)   بیگانه   -----      
57   سیلا   بیگانه   ----- 217   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
58   سیلکا   بیگانه   -----      
59   سیلوانا   بیگانه   -----      
60   سیلوانه (16/12/91) به علت شباهت با سیلوانای فرنگی وغیر معروف بودن سیلوانه تایید نمی شود   بیگانه   -----      
61   سیلور   بیگانه   -----      
62   سیلیا   بیگانه   -----      
63   سیم زر سکا (4/9/93) ترکیب های سکا زر نگار و سکا پرتو هنر و سکا یک هنر و سکا پدیده هنرهای فارسی نیست   بیگانه   -----      
64   سیماش   بیگانه   -----      
65   سیمکارتل   بیگانه   ----- 4251   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
66   سیمون   بیگانه   ----- 3160   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
67   سین صراط   بیگانه   -----      
68   سینا تلا   بیگانه   ----- 2890   ۰۷ آذر ۱۳۹۵    
69   سیناپس   بیگانه   -----      
70   سینتیا   بیگانه   ----- 4421   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
71   سیندرلا   بیگانه   -----      
72   سینرر   بیگانه   -----      
73   سینرژی   بیگانه   ----- 3793   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
74   سینسیلی   بیگانه   ----- 487   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵    
75   سیوا (20/1/92)   بیگانه   -----      
76   سیوان   بیگانه   -----      
77   سیوله   بیگانه   -----      
78   سیویل پارس   بیگانه   ----- 546   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه سیویل فارسی نیست  
79   شائول (واژه ای عبری به معنی مطلوب)   بیگانه   -----      
80   شابرن گارد   بیگانه   ----- 500   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   واژه گارد فارسی نیست  
81   شاپکا   بیگانه   ----- 327   ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵    
82   شاپیگان (3/6/94)   بیگانه   -----      
83   شات ( shot)   بیگانه   نما 217   ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷   در برابر واژه شات معادل فارسی نما به تصویب رسیده است و درترکیبات مختلف مانند نمای از بالا و نمای از پایین و نمای افق گرد و نمای داخلی و نمای دور استفاده می شود  
84   شاتل (7/5/91)   بیگانه   -----      
85   شاتو بریان قشم   بیگانه   ----- 3112   ۲۴ آبان ۱۳۹۴   ترکیب شاتو بریان قشم و شاتو سرخ آبی قشم فارسی نیست  
86   شادلین   بیگانه   -----      
87   شار دو گل   بیگانه   دوگل 780   ۰۴ تير ۱۳۹۷   ترکیب شار دو گل فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از دو گل استفاده کند.  
88   شار و مان   بیگانه   ----- 1597   ۱۹ شهريور ۱۳۹۷   ترکیب های شار و مان و مهندسین مشاور آتی سازان شار و مان فارسی نیست .  
89   شارابوت   بیگانه   -----      
90   شاربین   بیگانه   -----      
91   شارلوت خاورمیانه   بیگانه   ----- 2021   ۱۰ مهر ۱۳۹۶   در ترکیب شارلوت خاورمیانه لفظ شارلوت فارسی نیست  
92   شارمین   بیگانه   -----      
93   شارمینا (15/7/93)   بیگانه   -----      
94   شارونا (8/9/91)   بیگانه   -----      
95   شاریس   بیگانه   ----- 2363   ۱۴ مهر ۱۳۹۵    
96   شارینا پارس (19/5/94)   بیگانه   -----      
97   شارینا سازه شرق (16/4/94)   بیگانه   -----      
98   شال لی   بیگانه   -----      
99   شالیزه (10/7/91)   بیگانه   -----      
100   شام وی   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  ... > >> >>| >>
صفحه 22 از 35