دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   کوبانو   بیگانه   ----- 2799   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
2   کوبله (2/9/87)   بیگانه   -----      
3   کوبیک (17/2/91)   بیگانه   -----      
4   کوبیگر   بیگانه   -----      
5   کوپا   بیگانه   ----- 649   ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵    
6   کوپر   بیگانه   ----- 2397   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
7   کوپراتس   بیگانه   -----      
8   کوپرانس (8/4/89)   بیگانه   -----      
9   کوپله   بیگانه   -----      
10   کوتینگ   بیگانه   -----      
11   کورت   بیگانه   ----- 4426   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
12   کورت اوغلی   بیگانه   ----- 552   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
13   کوردون بلو   بیگانه   -----      
14   کورین کالا   بیگانه   ----- 816   ۰۳ خرداد ۱۳۹۶   واژه کورین فارسی نیست  
15   کوک   بیگانه   -----      
16   کوکو   بیگانه   ----- 4254   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴   کوکو فارسی نیست در ضمن این نام برای پوشاک با نشان کوکوشانل خلط می شود  
17   کوکونال (26/7/93)   بیگانه   -----      
18   کولاپس   بیگانه   -----      
19   کولاپس کولا   بیگانه   -----      
20   کولاپسکو   بیگانه   -----      
21   کولاکولاپس (2/6/87)   بیگانه   -----      
22   کولیس   بیگانه   -----      
23   کویل (9/5/92)   بیگانه   -----      
24   کویین (23/6/92)   بیگانه   -----      
25   کی اوگی کیان (7/11/93)   بیگانه   -----      
26   کی بی   بیگانه   -----      
27   کی پشین طرح و ایده (18/9/92)   بیگانه   -----      
28   کی پشین مدل بیس (18/9/92)   بیگانه   -----      
29   کی دزی   بیگانه   ----- 219   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
30   کی کو - فارسی نیست روستای مورد نظر متقاضی کی کوه است که بلامانع است (31/3/91)   بیگانه   -----      
31   کی ویچ   بیگانه   ----- 3289   ۱۴ آذر ۱۳۹۶   ترکیب کی ویچ بی معنی است برای ترکیب با ویچ می توانند از اسامی خاص مانند عطا و ایران که قبلا تایید شده است استفاده کنند  
32   کیاتار   بیگانه   ----- 800   ۰۵ تير ۱۳۹۷   در کشور دریاچه ای به نام کیاتار وجود ندارد و تایید نمی شود.  
33   کیان وین سا   بیگانه   -----      
34   کیپ پترولیوم   بیگانه   ----- 2023   ۲۵ مهر ۱۳۹۷   واژه کیپ از انجا که به معنای (keep) انگلیس تلقی خواهد شد موافقت نمی شود و واژه پترولیوم ( petroleum) به معنی نفت فارسی نیست .  
35   کیت   بیگانه   -----      
36   کیتانا   بیگانه   -----      
37   کیتو تک (28/2/94)   بیگانه   -----      
38   کیتون   بیگانه   -----      
39   کیش ایر   بیگانه   -----      
40   کیش لند کروگر   بیگانه   -----      
41   کیک بوتیک (10/4/91)   بیگانه   -----      
42   کیلا (28/10/92)   بیگانه   -----      
43   کیلوس   بیگانه   -----      
44   کیمدو   بیگانه   -----      
45   کیو (7/7/93)   بیگانه   -----      
46   کیو بیت (15/5/93)   بیگانه   -----      
47   کیوبا (4/6/93)   بیگانه   -----      
48   کیوتک   بیگانه   -----      
49   کیومی (2/12/91)   بیگانه   -----      
50   گابایاکی   بیگانه   -----      
51   گابرین (7/7/93)   بیگانه   -----      
52   گابیون سازه غرب   بیگانه   تورسنگ 421   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های گابیون سازه غرب و گابیون سازه لیان واژه گابیون فارسی نیست در برابر آن واژه تورسنگ به تصویب رسیده است  
53   گاتاسارای   بیگانه   -----      
54   گاثانیک   بیگانه   -----      
55   گارمون (7/7/93)   بیگانه   -----      
56   گارنت (10/7/91) معادل فارسی آن می شود لعل- نارسنگ- لعل خرمایی رنگ و سنگ سیلان   بیگانه   -----      
57   گارنو (8/12/91)   بیگانه   -----      
58   گازوئیل (8/9/91) در ضمن با فروشگاه پوشاک مناسبت ندارد   بیگانه   -----      
59   گاسانیک   بیگانه   -----      
60   گالنا (4/12/92) و ترکیب ذوب آلیاژ گالنا فارسی نیست   بیگانه   -----      
61   گالوس   بیگانه   ----- 4410   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
62   گامبرون   بیگانه   ----- 3677   ۱۵ دى ۱۳۹۴   گامرون و گمبرون فارسی نیست  
63   گامبی   بیگانه   ----- 815   ۰۳ خرداد ۱۳۹۶   چنانچه صورتی از گامبو هم باشد معنای غیر مودبانه ای دارد و تایید نمی شود  
64   گامرون   بیگانه   ----- 3677   ۱۹ دى ۱۳۹۴    
65   گانت (9/10/93)   بیگانه   -----      
66   گاندو   بیگانه   ----- 3968   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
67   گئوداد   بیگانه   -----      
68   گبرا   بیگانه   ----- 4223   ۲۷ بهمن ۱۳۹۴   واژه گبرا و ترکیب گبرا پاسارگاد فارسی نیست  
69   گبرا آرشیت   بیگانه   شید 3905   ۰۳ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب های گبرا آرشیت و گبرا آرشید فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از شید یا ترکیبات معنی دار با کلمه شید استفاده کند  
70   گت   بیگانه   ----- 1930   ۰۱ مهر ۱۳۹۶    
71   گر لاوین   بیگانه   ----- 4407   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
72   گراپ   بیگانه   ----- 4101   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
73   گرادو   بیگانه   ----- 1668   ۲۵ مرداد ۱۳۹۶   گرادو با الفاظ ایتالیایی و اسپانیایی (grado) خلط می شود در ضمن غییر از افراد محلی کسی چشمه ای به این نام نمی شناسد  
74   گراف (10/7/91) فارسی نیست نگاره در برابر graphبه تصویب فرهنگستان رسیده   بیگانه   -----      
75   گرافیک (26/7/91) استفاده از آن برای نام یه شرکت ضرورت نداردولی به کار بردن آن به عنوان رشته وهنراشکال ندارد   بیگانه   -----      
76   گرال   بیگانه   -----      
77   گرامافون   بیگانه   ----- 4248   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
78   گراندیس   بیگانه   ----- 80   ۱۵ فروردين ۱۳۹۵    
79   گرانول (7/7/93)   بیگانه   -----      
80   گرانیس (1/8/92)   بیگانه   -----      
81   گرم مسالا   بیگانه   ----- 3408   ۲۹ آذر ۱۳۹۶    
82   گرند   بیگانه   ----- 3082   ۲۸ آذر ۱۳۹۵    
83   گروه آریا فناوری متیس   بیگانه   ----- 4050   ۱۳ بهمن ۱۳۹۴   ترمیب های گروه مهندسی فن آوری اطلاعات متیس و گروه راهکارهای فن آوری اطلاعات متیس و گروه مهندسی فناوری متیس فارسی نیست  
84   گروه بازرگانی بین المللی جاکسو   بیگانه   ----- 3804   ۲۲ دى ۱۳۹۴   ترکیب های گروه بازرگانی بین المللی جاکسو و گروه بازرگانی بین المللی چاکسو و گروه توسعه بازرگانی بین المللی آفر فارسی نیست  
85   گروه بازرگانی وسمه لون (22/10/92)   بیگانه   -----      
86   گروه بین المللی مشاوران فیک   بیگانه   ----- 785   ۰۱ خرداد ۱۳۹۶   ترکیب های گروه بین المللی مشاوران فیک و گروه بین المللی تهران فیک و گروه بین المللی مهر فیک تهران واژه فیک فارسی نیست  
87   گروه پژوهشی او سی آر فارسی واژه   بیگانه   نویسه خوانی نوری 1783   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶   واژه اوسی آر فارسی نیست در برابر آن معادل نویسه خوانی نوری به تصویب رسیده است  
88   گروه پوشش های محافظتی پلیمری آدانا   بیگانه   بسپار 4049   ۱۳ بهمن ۱۳۹۴   و ترکیب گروه پوشش های محافظتی پلیمری آریکا فارسی نیست در ضمن فرهنگستان در برابر پلیمر بسپار را به تصویب رسانده است  
89   گروه رافا (24/8/91) ترکیب گروه رافا فارسی نیست   بیگانه   -----      
90   گروه ساختمانی الیت سازه ایرانیان زمین   بیگانه   ----- 3355   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   گروه ساختمانی الیت سازه شمیران و گروه ساختمانی الیت شمیران فارسی نیست  
91   گروه سرمایه گذاری تجاری لون بلون   بیگانه   ----- 1412   ۰۲ مرداد ۱۳۹۶    
92   گروه سول شن   بیگانه   -----      
93   گروه صنایع و معادن کاردینو   بیگانه   ----- 1300   ۰۶ تير ۱۳۹۵    
94   گروه صنعتی آدا استر (22/8/91)   بیگانه   -----      
95   گروه صنعتی بازرگانی لنا آریا (10/3/94) و گروه صنعتی بازرگانی لنا پویا و گروه صنعتی بازرگانی لنا کارا و گروه صنعتی بازرگانی لنا پیشرو فارسی نیست   بیگانه   -----      
96   گروه صنعتی پایا تجارت پالومینو (3/6/94) و گروه صنعتی آیسان تجارت پالومینو و گروه صنعتی ایمن تجارت پالومینو فارسی نیست   بیگانه   -----      
97   گروه صنعتی فناوران آستن   بیگانه   آستین 2716   ۱۸ دى ۱۳۹۷   واژه آستن فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از لفظ آستین استفاده کند  
98   گروه غذایی ملو سبز جنوب   بیگانه   ----- 3555   ۰۶ بهمن ۱۳۹۵   واژه ملو فارسی نیست  
99   گروه فنی کانسار میلاد پیام (3/7/89)   بیگانه   -----      
100   گروه متخصصین بیرینگ   بیگانه   ----- 3431   ۲۴ آذر ۱۳۹۴    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  28  29  30  31  32  33  34  35  > >>
صفحه 27 از 35