دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   سانیال   بیگانه   -----      
2   سانیب   بیگانه   ----- 3844   ۱۷ بهمن ۱۳۹۶    
3   سانیکث پی (2/6/87)   بیگانه   -----      
4   سانیکث پی پای (2/6/87)   بیگانه   -----      
5   سانیکس پی پای   بیگانه   -----      
6   ساو   بیگانه   ----- 2050   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵    
7   ساوایو (9/5/92)   بیگانه   -----      
8   ساورا (28/11/93)   بیگانه   -----      
9   ساهی   بیگانه   ----- 2613   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
10   سای بک ایمان گروه   بیگانه   ----- 2726   ۱۹ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های سای بک ایمان گروه و سایبک ایمان فارسی نیست  
11   سای رس   بیگانه   ----- 756   ۰۲ تير ۱۳۹۷    
12   سای نس پارس   بیگانه   -----      
13   سایات   بیگانه   ----- 3235   ۱۱ دى ۱۳۹۵    
14   سایاکو   بیگانه   -----      
15   سایبر   بیگانه   -----      
16   سایبر سازه   بیگانه   رایا - یا رایانه 2276   ۲۹ مهر ۱۳۹۶   ترکیب های سایبر سازه و سایبر رایانه و سایبر شبکه واژه سایبر فارسی نیست به جای سایبر می توانند از رایا یا رایانه ای استفاده کنند  
17   سایدا   بیگانه   -----      
18   سایروس (17/6/93)   بیگانه   -----      
19   سایل   بیگانه   -----      
20   سایلکس (7/10/92)   بیگانه   -----      
21   سایمان   بیگانه   -----      
22   ساین   بیگانه   -----      
23   ساینا   بیگانه   -----      
24   ساینار   بیگانه   ----- 2608   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
25   ساینوپارت   بیگانه   -----      
26   سایه نیا (17/2/91)   بیگانه   -----      
27   سبتا (9/12/93)   بیگانه   -----      
28   سبیکا   بیگانه   -----      
29   سپانو (10/10/91)   بیگانه   -----      
30   سپتاک (14/6/94)   بیگانه   -----      
31   سپریگ (18/1/94) اصل واژه سپرک است و استفاده از آن آن بلامانع است ولی به کاربردن سپریگ تایید نمی شود   بیگانه   -----      
32   سپکاد پایدار (28/11/93) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از سکاد استفاده کند   بیگانه   -----      
33   سپهر دانش ایاپک   بیگانه   ----- 1476   ۱۵ تير ۱۳۹۵    
34   سپیا -ریشه یونانی   بیگانه   -----      
35   سپیتا   بیگانه   سپیدا 554   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه سپیتا فارسی نیست در صورت تمایل می توانند سپیدا بنویسند  
36   سپید پیرامید ایرانیان (6/9/92)   بیگانه   -----      
37   سپیژن (10/4/91)   بیگانه   -----      
38   ست (16/4/94)   بیگانه   -----      
39   ستاره عالین کاسپین منطقه آزاد انزلی   بیگانه   ----- 2301   ۲۹ آبان ۱۳۹۷   ترکیب ستاره عالین کاسپین منطقه آزاد انزلی واژه های عالین و کاسپین فارسی نیست.  
40   ستانتا   بیگانه   -----      
41   ستیا   بیگانه   -----      
42   ستیلا   بیگانه   ----- 3606   ۱۲ دى ۱۳۹۴    
43   سدان   بیگانه   -----      
44   سدروس   بیگانه   سدر یا کنار 2941   ۱۰ آبان ۱۳۹۴   سدروس نام لاتین درخت سدر یا کنار است متقاضی در صورت تمایل می تواند از یکی از این دولفظ استفاده کند  
45   سدنا (4/3/94)   بیگانه   -----      
46   سدید صنایع چوب یاک (24/4/91)   بیگانه   -----      
47   سرژه   بیگانه   -----      
48   سرس پارسی (10/7/91)   بیگانه   -----      
49   سرمایه گذاری آوای زنتوم (4/4/92)   بیگانه   -----      
50   سرمایه گذاری کلاس   بیگانه   ----- 2615   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
51   سرنا و یل خاورمیانه   بیگانه   ----- 550   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های سرنا و یل خاورمیانه و سرنا ویل راد و سرنا یل خاورمیانه فارسی نیست  
52   سرناد   بیگانه   -----      
53   سروینا   بیگانه   -----      
54   سروینا فارسی نیست ولی سروین بلامانع است   بیگانه   -----      
55   سریتا   بیگانه   ----- 3790   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
56   سریتا طب ارس   بیگانه   ----- 2766   ۲۳ آبان ۱۳۹۵   سریتا طب ارس و سریتا طب تجهیز ارس فارسی نیست  
57   سزار   بیگانه   ----- 3080   ۲۸ آذر ۱۳۹۵    
58   سفرهای رویایی پرووشه   بیگانه   ----- 2926   ۰۲ آبان ۱۳۹۶   ترکیب های سفر رویایی پرووشه و سفرهای رویایی پروشه واژه های پرووشه یا پروشه با پورشه که نام نوعی خودرو است و رایج تر از لفظ کردی است خلط می شود و تایید نمی شود  
59   سکتور   بیگانه   قطاع 3212   ۰۵ آذر ۱۳۹۶   سکتور فارسی نیست در برابر آن واژه قطاع یا بخش رایج است  
60   سکویا   بیگانه   -----      
61   سل فام (27/6/92)   بیگانه   -----      
62   سلامت نانا ایرانیان   بیگانه   ----- 799   ۰۲ خرداد ۱۳۹۶   ترکیب های سلامت نانا ایرانیان و سلامت پیشگامان نانا و سلامت نانا پارسیان و نانا ایرانیان پیشرو واژه نانا فارسی نیست  
63   سلامت وارگونومی (6/2/87)   بیگانه   -----      
64   سلدا   بیگانه   ----- 1559   ۱۴ شهريور ۱۳۹۷    
65   سلسی   بیگانه   ----- 3012   ۲۴ بهمن ۱۳۹۷    
66   سلف (4/3/94) از آنجا که با سلف سرویس و سلف انگلیسی خلط میش ود پذیرفته نیست   بیگانه   -----      
67   سلفام   بیگانه   -----      
68   سلکا (22/8/91)   بیگانه   -----      
69   سلن (30/10/91)   بیگانه   -----      
70   سلنا   بیگانه   ----- 2894   ۰۷ آذر ۱۳۹۵    
71   سلنه (28/12/92)   بیگانه   -----      
72   سلوت   بیگانه   -----      
73   سلول   بیگانه   یاخته و خانک 3418   ۲۴ آذر ۱۳۹۴   سلول فارسی نیست در برابر سلول در حوزه های پزشکی علوم جو علوم و فناوری غذا میکروب شناسی و علوم گیاهی معادل یاخته و در شیمی و فیزیک معادل های خانک خانه و پیل به کار می رود  
74   سله ناز (8/12/91)   بیگانه   -----      
75   سلیک (7/7/88)   بیگانه   -----      
76   سلین   بیگانه   ----- 3175   ۳۰ آبان ۱۳۹۶    
77   سلینا   بیگانه   ----- 3780   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
78   سمبوسنک   بیگانه   -----      
79   سمپاد (15/7/93) ترکیب سم پادو سم پاد نیک ایرانیان فقط در صورتی که نام کامل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ثبت شود می توان این اختصار(سمپاد) را پذیرفت در غیر اینصورت فارسی نیست   بیگانه   -----      
80   سمن سار کو توسعه   بیگانه   ----- 963   ۲۵ خرداد ۱۳۹۵   ترکیب های سمن سار کو توسعه و سار کو سمن فارسی نیست  
81   سمنو فاطیما (7/3/85)   بیگانه   -----      
82   سمولینا (28/2/84) معادل آن آرد ویژه می باشد   بیگانه   -----      
83   سمی رز (18/9/93)   بیگانه   -----      
84   سن ایچ   بیگانه   ----- 3971   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵   ترکیب سن ایچ با توجه به اینکه در منطقه تولید می شود تبلیغ آن بلامانع است  
85   سن تاج   بیگانه   ----- 752   ۰۲ تير ۱۳۹۷   ترکیب سن تاج فارسی نیست و درعین حال ترکیبی بی معنی است .  
86   سن سی (16/4/94)   بیگانه   -----      
87   سنتو   بیگانه   -----      
88   سنتوس   بیگانه   -----      
89   سنسو   بیگانه   ----- 4249   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
90   سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
91   سوپر مارکت (3/7/89)   بیگانه   -----      
92   سوتابا   بیگانه   -----      
93   سوتر صنعت آریا   بیگانه   ----- 2236   ۰۶ مهر ۱۳۹۵   ترکیب های سوتر صنعت آریا و پترو صنعت سوتر و توسعه صنعت سوتر فارسی نیست  
94   سوخت رسانان پتران   بیگانه   ----- 1847   ۲۴ مرداد ۱۳۹۵   ترکیب های سوخت رسانان پتران و پتران سوخت ایرانیان و پتران سوخت پارسیان و توسعه سوخت رسانی پتران فارسی نیست  
95   سور ویستا (8/4/92) ترکیب سور ویستا فارسی نیست   بیگانه   -----      
96   سورا (17/5/91)   بیگانه   -----      
97   سورا سیس   بیگانه   -----      
98   سوربینو   بیگانه   -----      
99   سورپریز   بیگانه   -----      
100   سورنتا (10/3/94)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ... > >> >>| >>
صفحه 21 از 35