دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   طرم پرشیا   بیگانه   -----      
2   طعم توریس لبن   بیگانه   ----- 1475   ۱۵ تير ۱۳۹۵   ترکیب های طعم توریس لبن و بهین طعم توریس و لبن توریس آذربایجان فارسی نیست  
3   طلان   بیگانه   ----- 4569   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
4   طلین   بیگانه   ----- 3230   ۱۱ آذر ۱۳۹۶    
5   طور نیکا قشم   بیگانه   ----- 1644   ۲۳ مرداد ۱۳۹۶    
6   طیلا   بیگانه   ----- 1621   ۲۰ شهريور ۱۳۹۷    
7   عالیس (20/1/92)   بیگانه   -----      
8   عالین تجارت پاسارگاد (16/4/94) و عالین ثروت پاسارگاد و عالین رایانه پاسارگاد و عالین نوین رایانه پاسارگاد فارسی نیست   بیگانه   -----      
9   عروشا   بیگانه   عروسان 2489   ۲۱ آذر ۱۳۹۷   واژه عروشا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از عروسان استفاده کند.  
10   عصر مکاترونیک (13/11/93)   بیگانه   -----      
11   عصنایش   بیگانه   -----      
12   علا نو   بیگانه   ----- 3843   ۱۷ بهمن ۱۳۹۶    
13   عمانوئیل   بیگانه   -----      
14   فُرس   بیگانه   -----      
15   فاراد   بیگانه   -----      
16   فارادو (5/7/91)   بیگانه   -----      
17   فارد (15/5/93) و ترکیب فارد آرمان ناوک فارسی نیست   بیگانه   -----      
18   فارست (17/12/92)   بیگانه   -----      
19   فاروس   بیگانه   -----      
20   فاسترک اویل پنجاب طبرستان (3/6/94) و فاسترون پنجاب واین فارسی نیست   بیگانه   -----      
21   فاسترون (19/5/94)   بیگانه   -----      
22   فاطیما   بیگانه   -----      
23   فامیلا   بیگانه   -----      
24   فانو   بیگانه   ----- 4108   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
25   فاوا (4/11/91) واژه فاوا به تنهایی قابل قبول نیست مگر انکه صورت کامل نام نیز ثبت شده باشد   بیگانه   -----      
26   فای برون طب   بیگانه   ----- 1092   ۳۰ خرداد ۱۳۹۶    
27   فایا -نام شهری است بین منبج وحلب   بیگانه   -----      
28   فایتون (5/8/87)   بیگانه   -----      
29   فایدیم   بیگانه   ----- 1364   ۲۷ تير ۱۳۹۶    
30   فایندر (4/4/92)   بیگانه   -----      
31   فتون پرداز پارسه (18/1/94)   بیگانه   -----      
32   فرآف (28/2/92)   بیگانه   -----      
33   فراتل (16/4/94)   بیگانه   -----      
34   فراک   بیگانه   ----- 347   ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷    
35   فراگامان زنتوم (4/4/92)   بیگانه   -----      
36   فرام (5/3/92)   بیگانه   -----      
37   فرتات شکوه قانون (24/4/93) و ترکیب فرتات شکوه قانون ایرانیان فارسی نیستند   بیگانه   -----      
38   فرس انس   بیگانه   -----      
39   فرس من   بیگانه   -----      
40   فرست   بیگانه   ----- 3600   ۱۲ دى ۱۳۹۴   اعلام می دارد که واژه فرست چون (first) انگلیسی خوانده و تلقی می شود موافقت نمی شود  
41   فرسی (1/8/92)   بیگانه   -----      
42   فرفورژه   بیگانه   گل آهن 818   ۰۳ خرداد ۱۳۹۶    
43   فرکانس (5/7/91) فارسی نیست معادل آن (بسامد) است   بیگانه   -----      
44   فرم =فُرم (18/5/88) معادل آن در فرهنگستان شکل یا صورت است   بیگانه   -----      
45   فرماکالامد   بیگانه   -----      
46   فرن   بیگانه   -----      
47   فروت تاک   بیگانه   ----- 2822   ۰۱ بهمن ۱۳۹۷   ترکیب های فروت تاک و فروتاک تیک و فروتاک پاک فارسی نیست .  
48   فروشگاه های لندآرا (28/10/92)   بیگانه   -----      
49   فروکتوز (3/9/92)   بیگانه   -----      
50   فرویورت   بیگانه   ----- 1720   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵    
51   فرهنگی ژیله مو ئامانجی کوردستان   بیگانه   ----- 3429   ۲۴ آذر ۱۳۹۴   ترکیب فرهنگی ژیله مو ئامانجی کوردستان ترکیب بی معنی است  
52   فرهنگی ورزشی آبی پوشان تاتائو (23/6/92)   بیگانه   -----      
53   فرهنگی هنری سفیر پلاس نوین (19/5/94)   بیگانه   -----      
54   فرهنگی هنری سومیترا   بیگانه   ----- 1845   ۲۴ مرداد ۱۳۹۵    
55   فری بن نت (24/3/93) و مدیر دادگان فری بن نت فارسی نیستند   بیگانه   -----      
56   فریال   بیگانه   -----      
57   فریال   بیگانه   -----      
58   فریحا   بیگانه   ----- 191   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷    
59   فریکاسه   بیگانه   ----- 1467   ۲۹ مرداد ۱۳۹۷    
60   فریم (28/2/94)   بیگانه   -----      
61   فریها   بیگانه   -----      
62   فش (15/5/93) به تنهایی نمی توان به کار برد و به عنوان پسوند می توان مثل اریا فش   بیگانه   -----      
63   فکوس (19/5/88) معادل آن واژه کانون است   بیگانه   -----      
64   فلاکس و فلاسک   بیگانه   دمابان 3606   ۲۴ دى ۱۳۹۶   فلاکس و فلاسک فارسی نیست در برابر بیگانه لفظ بیگانه فلاسک معادل فارسی دمابان به تصویب رسیده است  
65   فلامینگو(معادل فارسی رایج آن مرغ آتشی و نام علمی آن آتش بال است)   بیگانه   -----      
66   فلانو (9/10/93)   بیگانه   -----      
67   فلایر (10/7/91) flire فارسی نیست معادل آن پخش برگ   بیگانه   -----      
68   فلور   بیگانه   -----      
69   فلورا   بیگانه   -----      
70   فلورپن   بیگانه   -----      
71   فلورمار   بیگانه   -----      
72   فلورین   بیگانه   ----- 1468   ۲۹ مرداد ۱۳۹۷    
73   فلوژن   بیگانه   -----      
74   فلونیا (11/4/91)   بیگانه   -----      
75   فلونیا مارین   بیگانه   ----- 3558   ۰۶ بهمن ۱۳۹۵   ترکیب های فلونیا مارین و فلونیا پارس و فلونیا آریا و مارین آریا و مارین آریا و مارین پارس واژه های فلونیا و مارین فارسی نیست  
76   فمتو (24/4/91)   بیگانه   -----      
77   فن آوران هوشمند جانوس   بیگانه   ----- 493   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   درضمن صورت نوشتاری فن آوران صحیح نیست و باید فناوران نوشته شود  
78   فن آوری انرژی آفلین پاسارگاد   بیگانه   ----- 4052   ۱۳ بهمن ۱۳۹۴   و ترکیب آفلین انرژی ایرانیان فارسی نیست  
79   فن آوری های نوین ادوین   بیگانه   ----- 2527   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب فن آوری های نوین شاردو فارسی نیست  
80   فناوران پارس هاتل   بیگانه   ----- 2251   ۰۷ مهر ۱۳۹۵   ترکیب های فناوران پارس هاتل و هاتل سامانه و پارس هاتل فارسی نیست  
81   فناوران پی سیس (27/6/92)   بیگانه   -----      
82   فناوران داک نت (16/4/94) فناوران پزشکی داک نت و فناوران داک تک و فناوران پزشکی داک تک فارسی نیست   بیگانه   -----      
83   فناوران ساد سیستم ( 4/3/94) و ساد سیستم دانا و ساد سیستم ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
84   فناوری پیکسل البرز   بیگانه   -----      
85   فناوری پیکسل جوان   بیگانه   -----      
86   فناوری های نوین پروفایل   بیگانه   ----- 1361   ۰۴ دى ۱۳۹۵   در ترکیب فناوری های نوین پروفایل واژه پروفایل فارسی نیست  
87   فناوریهای انگستروم پی (8/12/91)   بیگانه   -----      
88   فنسی (7/11/93)   بیگانه   -----      
89   فنی مهندسی پترو راک ایرانیان   بیگانه   ----- 588   ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵    
90   فنی مهندسی ثالوث   بیگانه   ----- 2942   ۱۳ آذر ۱۳۹۵    
91   فنی مهندسی هندا چک   بیگانه   ----- 4057   ۱۳ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب های هندا چک صاد و هندا چک سازه فارسی نیست  
92   فنی و مهندسی ایده زبرانو   بیگانه   ----- 2525   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب های ایده پیشرو زبرانو و ایده نوین زبرانو فارسی نیست  
93   فنی و مهندسی مبساء ایرانیان   بیگانه   ----- 2254   ۰۷ مهر ۱۳۹۵    
94   فنیکس   بیگانه   -----      
95   فنیکس آریا   بیگانه   -----      
96   فنیکس آسیا   بیگانه   -----      
97   فنیکس آسیا مهر   بیگانه   -----      
98   فوتون درمان (19/9/91)   بیگانه   -----      
99   فوتونیک   بیگانه   ----- 2867   ۲۹ مهر ۱۳۹۴   ترکیب های فو تونیک و فوتونیک پارس و تخصصی فوتونیک پارس و گروه فوتونیک پارس فارسی نیست  
100   فوجی پلاست صنعت (28/2/92)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  ... > >> >>| >>
صفحه 24 از 35