دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   اسپوتا (20/10/93)   بیگانه   -----      
2   اسپونتن   بیگانه   -----      
3   اسپونتن   بیگانه   -----      
4   اسپی   بیگانه   -----      
5   اسپی تا من (27/8/93) و گروه بازرگانی اسپی تا من   بیگانه   -----      
6   اسپی سی   بیگانه   -----      
7   اسپیار   بیگانه   -----      
8   اسپیان   بیگانه   ----- 3083   ۲۸ آذر ۱۳۹۵    
9   اسپیتامن   بیگانه   -----      
10   اسپیتمن   بیگانه   -----      
11   اسپید   بیگانه   ----- 2539   ۰۲ آبان ۱۳۹۵   به دلیل در ورزش اسپید با speed انگلیسی به معنی سرعت خلط می شود پذیرفته نمی شود  
12   اسپیدی   بیگانه   -----      
13   اسپیرال (10/4/91)   بیگانه   -----      
14   اسپیک   بیگانه   ----- 2924   ۰۲ آبان ۱۳۹۶   کلمه اسپیک انگلیسی به حدی است که معنای فارسی این کلمه به ذهن مخاطبان متبادر نمی شود و درعین حال ترکیب های اسپیک پارت کار و اسپیکا پارت کار بی معنی است و مورد تایید نمی باشد  
15   اسپیناس اسپرت   بیگانه   -----      
16   اسپینر چوب   بیگانه   -----      
17   اسپینل (17/2/91)   بیگانه   -----      
18   اسپینو   بیگانه   ----- 631   ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵    
19   استا   بیگانه   ----- 1928   ۰۱ مهر ۱۳۹۶   واژه استا قابل قبول نیست اما چنانچه اوستا یا استاد بنویسند پذیرفتنی است  
20   استاتیرا (20/7/93) و ترکیب تجارت استاتیرا فارسی نیست   بیگانه   -----      
21   استار ویل (27/6/92)   بیگانه   -----      
22   استارت آپ جاده ابریشم   بیگانه   ----- 3282   ۱۴ آذر ۱۳۹۶   واژه استارت آپ فارسی نیست  
23   استاروین   بیگانه   ----- 3776   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
24   استاره ویل پرن (27/6/92) ترکیب استاره ویل پرن فارسی نیست   بیگانه   -----      
25   استاره ویل شایورد (27/6/92)   بیگانه   -----      
26   استاره ی ویل (27/6/92)   بیگانه   -----      
27   استاسیس (7/7/93) اِستاسیس و اُستاسیس   بیگانه   -----      
28   استاک   بیگانه   ستاک 39   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
29   استالی (17/2/91)   بیگانه   -----      
30   استر   بیگانه   اُستره 437   ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵   استر فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از اُستره به معنی تیغ سلمانی استفاده کند  
31   استرا   بیگانه   ----- 3979   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
32   استراب پرسیا   بیگانه   ----- 266   ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷   در ترکیب استراب پرسیا واژه پرسیا فارسی نیست ایشان می توانند از لفظ استراب به تنهایی یا با کلمه فارسی دیگری استفاده کنند  
33   استرلوس (7/10/92)   بیگانه   -----      
34   استلو بین الملل   بیگانه   ----- 3279   ۱۳ دى ۱۳۹۵   ترکیب های استلو بین الملل و گروه صنعتی استلو و گروه تجاری استلو و استلو پارس فارسی نیست  
35   استند (28/12/92) و ترکیب رز استند فارسی نیستند   بیگانه   -----      
36   استیرا (16/12/91)   بیگانه   -----      
37   استیسان   بیگانه   -----      
38   استیل (معادل مصوب فرهنگستان در برابر این واژه، ایستا است)   بیگانه   -----      
39   استیناس (28/12/92)   بیگانه   -----      
40   اسرو   بیگانه   ----- 1512   ۲۶ تير ۱۳۹۵    
41   اسرین   بیگانه   -----      
42   اسکات (3/8/91)   بیگانه   -----      
43   اسکارپی   بیگانه   -----      
44   اسکالت   بیگانه   ----- 4014   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵    
45   اسکان گستر سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
46   اسکای   بیگانه   ----- 4250   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
47   اسکرین   بیگانه   -----      
48   اسکوپ   بیگانه   -----      
49   اسکوپ   بیگانه   -----      
50   اسکون سور کیش   بیگانه   ----- 1451   ۰۷ مرداد ۱۳۹۶   ترکیب اسکون سور کیش هر یک از واژه ها به تنهایی قابل قبول است ولی ترکیب ساخته شده بی معنی است و این ترکیب پذیرفتنی نیست  
51   اسکیس   بیگانه   -----      
52   اسکیلاس صنعت   بیگانه   ----- 1320   ۰۸ تير ۱۳۹۵   ترکیب های اسکیلاس صنعت و اسکیلاس اسکان و ناویا صنعت اسکان و ناووس صنعت و ناووس صنعت اسکان فارسی نیست  
53   اسلاید برگر   بیگانه   ----- 2720   ۱۸ دى ۱۳۹۷   ترکیب اسلاید برگر فارسی نیست .  
54   اسلیم لست   بیگانه   -----      
55   اسمار (31/2/93) و ترکیب اسمار تاک آدمی فارسی نیستند   بیگانه   -----      
56   اسنک (9/11/92)   بیگانه   -----      
57   اسنوند (8/4/92)   بیگانه   -----      
58   اشا (واژه ای اوستایی به معنی راستی ودرستی ولی فارسی نیست)   بیگانه   -----      
59   اشتات (14/10/92)   بیگانه   -----      
60   اشوراد   بیگانه   -----      
61   اشون (10/7/91)   بیگانه   -----      
62   اطلس مال (24/3/93) و تهران مال فارسی نیست معادل واژه مال در فارسی بازار یا بازار بزرگ است   بیگانه   -----      
63   اطلسی سی پی (20/11/93) و امن سی پی و طساء سی پی وطساء اطلس پی و سطنا اطلس پی فارسی نیستند   بیگانه   -----      
64   افتا   بیگانه   ----- 2728   ۱۸ آبان ۱۳۹۵   چنانچه نام کامل امنیت فضای تولید اطلاعات ثبت شود صورت اختصاری آن یعنی افتا نیز قابل قبول است  
65   افتا گستر پاس (30/10/91) چنانچه افتاصورت اختصاری نامی فارسی است لازم است هردوصورت کامل واختصاری با هم ثبت شود   بیگانه   -----      
66   افسان دالیز   بیگانه   ----- 3031   ۱۸ آبان ۱۳۹۴   ترکیب افسان دالیز بی معنی است  
67   افق تجار آیوت (14/10/92)   بیگانه   -----      
68   اک لر   بیگانه   ----- 3918   ۰۴ بهمن ۱۳۹۴    
69   اکتیول تجارت (19/5/94) و اکتیول بین الملل فارسی نیست   بیگانه   -----      
70   اکچوئری رسمی بیمه آک تیم   بیگانه   بیم سنج 3675   ۱۵ دى ۱۳۹۴   در مقابل اکچوئری در صنعت بیمه بیم سنج تصویب شده است  
71   اکر   بیگانه   ----- 1870   ۲۵ مرداد ۱۳۹۵    
72   اکرا   بیگانه   ----- 3966   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
73   اکران (27/8/93) و ترکیب های پرواز اکران پاسارگاد و نیرو گستر اکران فارسی نیست در برابر لفظ فرانسوی اکران معادل فارسی پرده پرده سینما به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
74   اکسایش کاسپین   بیگانه   ----- 4054   ۱۳ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب اکسایش کاسپین فارسی نیست  
75   اکسین (26/9/91)   بیگانه   -----      
76   اکو   بیگانه   -----      
77   اکو بیگ   بیگانه   ----- 3556   ۰۶ بهمن ۱۳۹۵   ترکیب های اکو بیگ و آکو بیگ و اکو تصویر و آکو تصویر فارسی نیست  
78   اکو فیزیولوژی گیاهی   بیگانه   -----      
79   ال سی من   بیگانه   -----      
80   الامیس   بیگانه   -----      
81   البا   بیگانه   ----- 4560   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
82   التاتو الکترونیک پنج نخل   بیگانه   -----      
83   التو   بیگانه   ----- 3427   ۲۴ آذر ۱۳۹۴    
84   الحسیب   بیگانه   -----      
85   الزا (17/12/92)   بیگانه   -----      
86   الزاین (20/7/93)   بیگانه   -----      
87   السا   بیگانه   -----      
88   السترومریا   بیگانه   -----      
89   الک و متر تامین   بیگانه   ----- 1191   ۱۳ تير ۱۳۹۶   ترکیب های الک و متر تامین و الک و متر تجهیز فارسی نیست  
90   الکا (8/9/91)   بیگانه   -----      
91   الکام   بیگانه   -----      
92   الکامپ (16/4/94)   بیگانه   -----      
93   الکترو اسپارک   بیگانه   ----- 2603   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
94   الکترو زنیر   بیگانه   -----      
95   الکتروکاپاسیته   بیگانه   -----      
96   الکترونیک اسپیر پارت   بیگانه   ----- 1844   ۲۴ مرداد ۱۳۹۵    
97   الکو (7/5/91)   بیگانه   -----      
98   الگانت   بیگانه   ----- 3372   ۲۶ آذر ۱۳۹۶    
99   المان (20/10/93)   بیگانه   -----      
100   المپیاد   بیگانه   ----- 3604   ۱۲ دى ۱۳۹۴    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ... > >> >>| >>
صفحه 6 از 35