دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   پیروک   بیگانه   -----      
2   پیزاریوم   بیگانه   ----- 1356   ۱۷ مرداد ۱۳۹۷    
3   پیزانو (14/2/92)   بیگانه   -----      
4   پیشتازان تجارت پرسیکا   بیگانه   -----      
5   پیشرو تجارت آدریون   بیگانه   آذریون 3323   ۱۵ دى ۱۳۹۵   ترکیب های پیشرو تجارت آدریون و تجارت پیشرو ادریون آدریون فارسی نیست چنانچه متقاضی مایل باشند می توانند از آذریون استفاده کنند  
6   پیشرو کن پاک (11/9/93) و پایا کن پاک و کن پاک پویا و پایا پاک کن و پیشرو کن پاک پایا فارسی نیست   بیگانه   -----      
7   پیشگامان آوین وس   بیگانه   ----- 3084   ۱۷ آبان ۱۳۹۶   ترکیب های پیشگامان آوین وس و گنجینه آوین وس وس پذیرفته نیست ولی استفاده از پیشگامان یا گنجینه آوین بلامانع است  
8   پیشگامان جمیر   بیگانه   ----- 2277   ۲۹ مهر ۱۳۹۶   ترکیب های پیشگامان جمیر و فناوران جمیر و جمیر ایرانیان و پیشگامان ماج میر واژه های جمیر و ماج میر فارسی نیست  
9   پیک اردی   بیگانه   ----- 2231   ۰۶ مهر ۱۳۹۵   ترکیب پیک اَردی فارسی نیست  
10   پیکسل   بیگانه   -----      
11   پیکو (30/10/91)   بیگانه   -----      
12   پیکو فناور   بیگانه   ----- 4224   ۲۷ بهمن ۱۳۹۴   ترکیبهای پیکو فناور و پیکو بنیان و نانو سنتز و پیکو سنتز فارسی نیست  
13   پیکولو   بیگانه   ----- 1354   ۱۷ مرداد ۱۳۹۷    
14   پیگرس تجارت (23/6/92)   بیگانه   -----      
15   پیلار بهداشت پارس   بیگانه   ----- 419   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های پیلار بهداشت پارس و پیلارد بهداشت ایرانیان واژه پیلار فارسی نیست  
16   پیلکاسو   بیگانه   -----      
17   پیلون   بیگانه   ----- 3656   ۱۴ دى ۱۳۹۴   و ترکیبات پیلون تک و پیلون ساز پیلون پی و پیلون گستر فارسی نیست  
18   پیلون ایده پردازان   بیگانه   ----- 796   ۰۲ خرداد ۱۳۹۶   ترکیب های پیلون ایده پردازان و پیلون ایده پرداز نوین و پیلون ایده سازان پارس واژه پیلون فارسی نیست  
19   پینات   بیگانه   ----- 4424   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
20   پینار   بیگانه   ----- 2197   ۰۴ مهر ۱۳۹۵    
21   پینگ   بیگانه   -----      
22   تاپ تهویه   بیگانه   ----- 2724   ۱۸ آبان ۱۳۹۵    
23   تاپ تین   بیگانه   -----      
24   تاپ سیر   بیگانه   ----- 2777   ۲۵ دى ۱۳۹۷   ترکیب تاپ سیر لفظ تاپ فارسی نیست .  
25   تاپیک (14/11/92) ترکیب تاپیک مهر ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
26   تاتو   بیگانه   -----      
27   تاتیانا   بیگانه   ----- 3985   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
28   تاچ سی   بیگانه   ----- 595   ۱۹ خرداد ۱۳۹۷    
29   تاراژیک (9/5/92)   بیگانه   -----      
30   تارت (16/4/94)   بیگانه   -----      
31   تارس (18/1/94)   بیگانه   -----      
32   تارماکیس   بیگانه   -----      
33   تارمیتا (8/12/91)   بیگانه   -----      
34   تاریانا   بیگانه   ----- 3408   ۲۵ دى ۱۳۹۵    
35   تاش   بیگانه   -----      
36   تاکرز   بیگانه   -----      
37   تالی سان   بیگانه   -----      
38   تالیا   بیگانه   -----      
39   تام سرو بس   بیگانه   ----- 4208   ۲۶ بهمن ۱۳۹۴    
40   تام ورس   بیگانه   -----      
41   تامارا   بیگانه   -----      
42   تامر پارس (19/1/94) و طامر پارس فارسی نیست   بیگانه   -----      
43   تاملی (7/7/93)   بیگانه   -----      
44   تانا   بیگانه   -----      
45   تانی   بیگانه   ----- 3176   ۳۰ آبان ۱۳۹۶   صورت نوشتاری واژه ای که معنای آهستگی و درنگ دارد تاٌنی و صورت لاتینی آن ta anni است تانی (tany یا tani ) قابل قبول نیست  
46   تانیا (17/12/92)   بیگانه   -----      
47   تانیمار (25/3/94)   بیگانه   -----      
48   تاوریژ (28/2/94)   بیگانه   -----      
49   تاوش دادگر   بیگانه   ----- 3278   ۱۳ دى ۱۳۹۵   ترکیب های تاوش وسپار و تاوش ساز عرزم فارسی نیست  
50   تای سز   بیگانه   -----      
51   تایو (8/12/91)   بیگانه   -----      
52   تترا سازه   بیگانه   ----- 2083   ۲۷ شهريور ۱۳۹۵   ترکیب های تترا سازه و تترا سازه کبیر و تترا سازه پویش فارسی نیست  
53   تتریص (10/10/91)   بیگانه   -----      
54   تتسا   بیگانه   ----- 1178   ۲۶ تير ۱۳۹۷    
55   تتم   بیگانه   -----      
56   تتیس (4/10/90)   بیگانه   -----      
57   تجار مهر آیوت (14/10/92) ترکیب تجار مهر آیوت فارسی نیست   بیگانه   -----      
58   تجارت جهانی راشا (2/2/94)   بیگانه   -----      
59   تجارت جهانی رونیا (7/11/93)   بیگانه   -----      
60   تجارت جهانی میتا (28/11/93)   بیگانه   -----      
61   تجارت رایان اشتات (14/10/92)   بیگانه   -----      
62   تجارت سبز آویسا (2/2/94) ترکیب تجارت سبز آویسا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه آبی سا استفاده کند   بیگانه   -----      
63   تجارت سبز رامیلا (7/11/93 )   بیگانه   -----      
64   تجارت سیولت (16/5/92)   بیگانه   -----      
65   تجارت لاژه ایرانیان (12/6/93)   بیگانه   -----      
66   تجاری و خدماتی یوز زیران ارس   بیگانه   ----- 3332   ۲۱ آذر ۱۳۹۶   ترکیب های تجاری و خدماتی یوز زیران ارس و تجاری و بازرگانی یوز زیران ارس بی معنی است  
67   تجهیز فک ایرانیان   بیگانه   ----- 1319   ۰۸ تير ۱۳۹۵   ترکیب های تجهیز فک ایرانیان و فک سپید ایرانیان و آپادانا فک ایرانیان و فک ایرانیان خاطر فارسی نیست  
68   تجهیزات افرا صنعت هیدرولیک   بیگانه   -----      
69   تچرا   بیگانه   -----      
70   ترا سیس   بیگانه   ----- 2614   ۰۹ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های ترا سیس و ترا سیس راه فارسی نیست  
71   تراس   بیگانه   بهار خواب 1724   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵    
72   تراکت (10/7/91) tract معادل فارسی آن می شود اعلامیه   بیگانه   -----      
73   ترامس (28/2/94) و ترکیب های نوین آریا ترامس قشم و ثمین آریا ترامس قشم و نگین ترامس قشم فارسی نیست   بیگانه   -----      
74   ترحیل سیل دنیا   بیگانه   ----- 608   ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶    
75   ترک دنر (16/4/94) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از " دُنر ترکی " استفاده کند   بیگانه   -----      
76   ترم پترو   بیگانه   -----      
77   ترنیس   بیگانه   -----      
78   تریپلون   بیگانه   -----      
79   تریت نت (20/4/94)   بیگانه   -----      
80   تریت وی (16/4/94)   بیگانه   -----      
81   تریته   بیگانه   -----      
82   تریتی   بیگانه   -----      
83   تریکو تلی (17/2/91)   بیگانه   -----      
84   تسکو   بیگانه   -----      
85   تشریفات آرا مازستا   بیگانه   ----- 1510   ۲۶ تير ۱۳۹۵   ترکیب های تشریفات آرا مازستا و بارمان مازستا و افق مازستا فارسی نیست  
86   تصنیم (20/4/94)   بیگانه   -----      
87   تصویر آدم میران (28/2/92)   بیگانه   -----      
88   تعاونی خدمات اداری و پشتیبانی کابا   بیگانه   -----      
89   تک اپتیک (18/9/93)   بیگانه   -----      
90   تک فود   بیگانه   -----      
91   تکلان (16/4/94)   بیگانه   -----      
92   تکنو تک رایانه (11/4/91)   بیگانه   -----      
93   تکنی کام   بیگانه   فن 1924   ۰۱ مهر ۱۳۹۶   ترکیب تکنی کام فارسی نیست در برابر واژه تکنیک معادل فارسی فن به تصویب رسیده است  
94   تکو (3/9/92)   بیگانه   -----      
95   تکو فناوران مهندسی ساخت (3/9/92)   بیگانه   -----      
96   تل (8/12/91) تِل   بیگانه   -----      
97   تل ماه   بیگانه   ----- 4264   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴   تل ماه بی معنی است  
98   تلفا (19/5/94)   بیگانه   -----      
99   تلکام   بیگانه   ----- 2955   ۱۵ بهمن ۱۳۹۷    
100   تلما   بیگانه   ----- 1622   ۲۰ شهريور ۱۳۹۷    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ... > >> >>| >>
صفحه 13 از 35